UBND phường Chiềng Lề làm tốt công tác CCHC

Xác định công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, Ủy ban nhân dân phường Chiềng Lề đã chủ động chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, công chức, người lao động tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 07 /01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La  và Quyết định số 30/QĐ – UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân phường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy trình, thủ tục hành chính đến người dân. Chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Duy trì thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết các thủ tục hành chính; quan tâm, chú trọng,  tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn đối với 3.3.393/3.393 hồ sơ = 100%, trong đó: lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch 3.261 hồ sơ, lĩnh vực đất đai 100 hồ sơ, lĩnh vực xây dựng 31 hồ sơ, lĩnh vực Lao động, thương binh, xã hội 01 hồ sơ.

                

 

 

Phát huy kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, Ủy Ban nhân dân phường đã đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021 nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả phục vụ người dân đến giao dịch.

 

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHIỀNG LỀ

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Phường Chiềng Lề
 
Địa chỉ: khu đô thị SHINING CITY Sơn La, Tổ 1 phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02123.852941