UBND thành phố tổ chức phiên họp thứ 37

Phiên họp thứ 37, UBND thành phố khóa XIX chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khoá XIX.

Tại phiên họp các đại biểu đã được thông qua các dự thảo, báo cáo của UBND Thành phố về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; dự thảo báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2018; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; dự thảo báo cáo của UBND thành phố về công tác phòng chống tham những lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và các tờ trình của UBND và dự thảo nghị quyết của HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2018, phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2016-2020  và tờ trình của UBND và dự thảo nghị quyết của HĐND về việc miễn nhiệm, bầu thành viên UBND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu kết luận phiên họp, đ/c Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các bộ phận tham mưu của UBND Thành phố hoàn chỉnh các nội dung, văn bản để các ban của HĐND thành phố thẩm tra, trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XIX. Đồng thời, trong  6 tháng cuối năm 2019 đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đã được Nghị quyết HĐND thành phố phê chuẩn. Trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; tổ chức có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách; triển khai quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân thanh toán vốn đầu tư và các chương trình mục tiêu; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Chiềng Ngần đạt chuẩn nông thôn mới; chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa; đảm bảo xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại; chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Hồng Thơm

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHIỀNG LỀ

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Phường Chiềng Lề
 
Địa chỉ: khu đô thị SHINING CITY Sơn La, Tổ 1 phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02123.852941